Tintrio Reviews with ekomi.nl
logo check

Gratis verzending vanaf € 75

logo check

Voor 16u besteld, zelfde werkdag verzonden*

logo check

98% geeft ons 4 of 5 sterren

logo check

+50.000 kleuren

Privacybeleid


Privacybeleid Tintrio - V.16.01.23


Bij Tintrio hechten we veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt als we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Vandaar dit privacybeleid.


1. WIE ZIJN "WIJ"?

"Wij" verwijst in dit privacybeleid naar Tintrio:

Schilderwerken, binnenhuisinrichting, De Witte bv
Zavelstraat 7, 9190 Stekene, België
Ondernemingsnummer: 0428.644.582
Telefoon: +32 3 778 29 40 

Tintrio is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit privacybeleid.


2. WAT ALS DIT PRIVACYBELEID NIET AL JOUW VRAGEN BEANTWOORDT?

De wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens (GDPR/AVG en wet van 30 juli 2018) verplicht ons om jou heel wat informatie te verstrekken, dus vragen we je even om je aandacht. Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens via cookies, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via info@tintrio.be.


3. WANNEER WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN GEBRUIKT?

Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens wanneer je: 

 • onze website of sociale media gebruikt of met ons communiceert via email, telefoon, fax of een ander digitaal communicatiekanaal; 
 • je inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • met ons een overeenkomst sluit en in dat kader met ons communiceert als onze klant;

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM? 

Wanneer je gebruik maakt van onze website, sociale media of met ons communiceert via telefoon, e-mail, fax of ander digitaal communicatiekanaal, zullen wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:
 • de communicatie tussen jou en ons mogelijk te maken, waarbij we ons beroepen op ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met je op te nemen voor vragen van welke aard dan ook (bijv. wanneer je reageert op een blog, gebruik maakt van ons contactformulier of contact met ons opneemt via sociale media, telefoon, e-mail of fax);
 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina's te verbeteren, waarvoor we ons beroepen op jouw expliciete en voorgaande toestemming;
 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor we ons beroepen op jouw expliciete en voorgaande toestemming.

Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
 • de basisidentiteitsgegevens die je ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor je werkt, je functie; 
 • de inhoud van je communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons je correspondeert, datum en tijd, enz.); 
 • technische informatie in verband met het apparaat dat je gebruikt, zoals je IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem; 
 • informatie over je surfgedrag, zoals hoe lang je surft, op welke links je klikt, welke pagina's je bezoekt en hoe vaak je een pagina bezoekt; 
 • alle andere persoonsgegevens die je ons verstrekt. 

Wanneer je je inschrijft voor onze online nieuwsbrief, zullen wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om je onze nieuwsbrief of andere elektronische communicatie te kunnen toesturen. Wij zullen je altijd om je expliciete toestemming vragen alvorens we je onze nieuwsbrief toesturen, tenzij je een bestaande klant bent die wij op de hoogte willen houden van onze diensten. Je hebt steeds de mogelijkheid om je af te melden voor onze nieuwsbrief. Om je onze nieuwsbrief toe te sturen, verwerken wij alleen je basisidentiteitsgegevens, d.w.z. je naam en e-mailadres.
Wanneer wij het genoegen hebben om een contract met jou aan te gaan, als klant, zullen wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om: 
 • onze contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer je als individu onze klant bent, vertrouwen wij op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met je hebben. Als je namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwen wij eveneens op de noodzaak van de verwerking van uw gegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met je hebben; 
 • onze normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer), waarvoor we vertrouwen op onze wettelijke verplichtingen en legitieme belangen om onze activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren; 
 • ons te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in ons legitiem belang is om je persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken. 

De persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden verwerken, hebben altijd betrekking op je basisidentiteitsgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor je werkt en je functie. Wij kunnen ook andere persoonsgegevens verwerken die je ons verstrekt, afhankelijk van onze contractuele relatie met jou. 
Wij zijn van mening dat de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van je persoonsgegevens binnen ieders redelijke verwachtingen liggen. Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden hebben verzameld, willen wij echter duidelijk maken dat wij ook je persoonsgegevens zullen verwerken: 
 • om wettelijke verplichtingen na te komen of, voor zover het ons toegestaan is, te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten; 
 • om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd, in welk geval wij ons beroepen op ons legitiem belang om zakelijke transacties te kunnen aangaan. 

Wij willen benadrukken dat voor ons vertrouwelijkheid van het grootste belang is. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens alleen zullen verwerken wanneer dit is toegestaan, gelet op deze vertrouwelijkheidsverplichtingen.
 


5. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

In principe delen wij je persoonsgegevens met niemand anders dan de mensen die voor Tintrio werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot je persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om je persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers je persoonsgegevens ontvangen:
 • jij zelf;
 • je werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer je werkgever onze klant is);
 • de medewerkers en leveranciers van Tintrio;
 • overheids- of gerechtelijke autoriteiten voor zover wij verplicht zijn om hen je persoonsgegevens toe te zenden (bijv. belastingdienst, politie of gerechtelijke autoriteiten);
 • derden die namens ons services uitvoeren, waarbij wij steeds toestemming vragen voor het delen van klantinformatie waar dat wettelijk verplicht is.

Je persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen je persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer jij of je werkgever, als klant, vestigingen buiten de EER hebben waarmee wij moeten communiceren. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij dit enkel doen: (1) op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie als dit land op de ‘witte lijst’ is geplaatst, (2) wij voldoende waarborgen nemen om jouw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bv. door het sluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie) of (3) er sprake is van een specifieke situatie waarvoor de AVG in een afwijking voorziet. 


6. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Je persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om je toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat je je toestemming intrekt. In dit artikel voorzien wij je van de informatie die je nodig hebt om te beoordelen hoe lang wij je persoonsgegevens identificeerbaar houden.
Als algemene regel geldt dat wij je persoonsgegevens zullen de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen je persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat Tintrio verhindert deze te verwijderen.
Alle persoonsgegevens die wij via onze interacties met jou verzamelen via de website, sociale media, telefoon, fax, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zullen wij zo lang bewaren als nodig is om met je te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt ons in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als je bij ons terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.
Alle persoonsgegevens die wij verzamelen om je onze nieuwsbrief toe te sturen, zullen wij bewaren zolang je ingeschreven blijft op onze mailinglijst of zolang je onze klant blijft.
Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van een contractuele relatie met jou of de onderneming die jou vertegenwoordigt, bewaren wij voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 10 jaar daarna.


7. WAT DOEN WIJ OM JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN? 

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die wij verwerken zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze stappen omvatten onder meer de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die wij je hebben meegedeeld. We hebben ook technische en organisatorische maatregelen genomen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen. 


8. WELKE RECHTEN HEB JE MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS? 

Wanneer wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je een aantal rechten die je op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen.
Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens, wat betekent dat je ons kunt vragen om je informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over jou hebben. Je kunt zelfs een kopie van je persoonsgegevens opvragen. Hou er echter rekening mee dat je moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten je toegang wenst te hebben tot je persoonsgegevens.
Indien je herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of je een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Wij kunnen je ook het recht op toegang tot je persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van Tintrio, onevenredig zou kunnen schaden.
Je hebt het recht om te vragen dat wij je persoonsgegevens corrigeren als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context wij je persoonsgegevens gebruiken (bijvoorbeeld om je nieuwsbrieven te sturen of om te reageren op een verzoek), zodat wij je verzoek snel en accuraat kunnen beoordelen.
Als wij je toestemming vragen om je persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld om je nieuwsbrieven te sturen, heb je het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.
Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als je met succes gebruik hebt gemaakt van je recht om je toestemming in te trekken of je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij je persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om je persoonsgegevens te verwijderen.
Je kunt ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:
 • gedurende de tijd dat wij je verzoek om correctie van je persoonsgegevens beoordelen;
 • gedurende de tijd dat wij je bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens beoordelen;
 • wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar je geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;
 • wanneer wij je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, d.w.z. je hebt ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de uitvoering of uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, heb je het recht om je te verzetten tegen onze verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij je verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij je om je specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten we je omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat jouw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens staken. 
Wanneer wij je persoonsgegevens hebben verzameld op basis van je toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met jou, heb je het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die jij ons hebt verstrekt. 
Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij jou om ons een e-mail te sturen. Je kunt ons bereiken op info@tintrio.be
Je kunt er zeker van zijn dat wij een e-mail van jou, waarmee je aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zullen interpreteren als jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van je verzoek. 
In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht je wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij je persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij je aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Je aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn. 
Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij je daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen. 
Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Tintrio, kan je altijd contact met ons opnemen via bovenvermeld e-mailadres. 
Als je niet tevreden bent met ons antwoord, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 

(cfr. https://www.dataprotectionauthority.be/citizen)

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
Mochten we er toch niet samen uitkomen, dan kan je terecht bij Safeshops.be. Zij zullen bemiddelen tussen jou en ons, indien jouw klacht aanvaard wordt door Safeshops. Enkel klachten die via het klachtenformulier van Safehops.be worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om de klacht verder te behandelen.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.